Преподавательский состав кафедры

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы.

ТӨРӨГЕЛДИЕВА  КАНЫШАЙ  МАКИШЕВНА

Педагогика илимдеринин доктору профессор, кафедра башчысы, илимий долбоорлордун жетекчиси, Д 13.06.331 диссертациялык кеӊештин мүчөсү, докторант, аспиранттарга жана  магистранттарга   жетекчи. 90 дон ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен 1  монография,  4 окуу китеби, 20 дан ашык окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Педагогикалык стажысы — 40 жыл. «Жогорку окуу жайларда жана орто мектептерде окутуунун технологияларын өркүндөтүү» деген илимий изилдөөнүн үстүндө иштөөдө.

АСЫЛБЕКОВА КҮЛҮЙПА ДЖУМАШОВНА

Доценттин милдетин аткаруучу. Төрт окуу — методикалык куралдын жана  20 дан ашык  илимий эмгектердин  автору, анын ичинен 4 окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар. Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы — 40 жыл

ЧОКОЕВА  ГУЛЬМИРА СУЕРКУЛОВНА

Педагогика илиминин кандидаты, доцент. 15тен  ашык  илимий эмгектердин  автору, анын ичинен  окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Педагогикалык стажы 28 жыл, анын ичинен жогорку окуу жайындагы педагогикалык  стажысы —  23 жыл.

АСАНОВА ЖЫЛДЫЗ КЕНЕШБЕКОВНА

Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. 25тен ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен 1  монография,  10 дон ашык окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы — 17 жыл.

САГЫНАЛИЕВА НАЗГҮЛ КУБАНЫЧБЕКОВНА

Педагогика илиминин кандидаты, доцент. 20дан ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы – 15 жыл. «Жогорку окуу жайларда учурдун талабына ылайык окуу процессин уюштурууну оптималдаштыруу» (докторлук иш, кеңешчи проф. Төрөгелдиева К.М. ) деген илимий иштин үстүндө иштөөдө.

ТАЙЫРОВА РЕЙНА УСЕЙИНОВНА

Магистр-окутуучу. 5тен  ашык  илимий эмгектердин автору. Педагогикалык стажысы 5 жыл. «Математиканы окутуу процессинде оюн технологияларын пайдалануу менен 7-8 класстын окуучуларын активдештирүүнүн  дидактикалык негиздери» (канд. диссер., илимий жетекчи проф. Торогельдиева К.М.) деген илимий иштин үстүндө иштөөдө.

 

ОРОЗАЛИЕВА АСЫЛ БАЙДЫЛДАЕВНА

Ага лаборант, кафедранын аспиранты. 2ден  ашык  илимий эмгектердин автору. Педагогикалык стажысы 2 жыл. «9-класстын окуучуларына  математикалык түшүнүктөрдү